Szkoła Odkrywców Talentów - artykuł prasowy

W opinii publicznej często funkcjonuje pogląd, że osoby zdolne nie potrzebują wsparcia i pomocy, gdyż doskonale radzą sobie w szkole, a w przyszłości z pewnością osiągną sukces zawodowy. Nauczyciele Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach są przekonani, iż uczniowie zdolni mają specjalne potrzeby edukacyjne i szczególne wymagania. Podejmowane przez pedagogów działania w szerokim zakresie przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień gimnazjalistów.

Celem tej jednej z największych na Kaszubach placówek edukacyjnych jest przede wszystkim dbałość o wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Szkoła, do której uczęszcza ponad sześciuset uczniów nie tylko z Sierakowic, ale również okolicznych miejscowości, proponuje młodzieży bogatą ofertę edukacyjną. W gimnazjum funkcjonuje ponad 20 kół przedmiotowych i zainteresowań, począwszy od humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językowych aż po artystyczne i sportowe. Działa wiele organizacji, wśród których na uwagę zasługują: Uczniowski Klub Sportowy "Stolem", Samorząd Uczniowski, ZHP, PCK. Zaangażowanie uczniów w działania umożliwia im zdobywanie nowych umiejętności i pozwala rozwijać ich naturalne zainteresowania.

Gimnazjum w Sierakowicach prowadzi współpracę ze szkołami z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Belgii, Szwecji czy Niemiec. Dzięki trwającej od wielu lat wymianie młodzieży, gimnazjaliści poznają kulturę, obyczaje i tradycje europejskich sąsiadów, kształtując przy tym umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Od 2001 roku nauczyciele oraz uczniowie opracowali i zrealizowali wiele interesujących programów i projektów edukacyjno-wychowawczych, nawiązując współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, skąd pozyskiwano środki finansowe na ich realizację. Przedsięwzięcia te wpłynęły w dużym stopniu na podniesienie jakości pracy szkoły. Ostatnim z nich był, przeprowadzony na szeroką skalę w ubiegłym roku szkolnym, projekt „Przystanek nauka”, w którym największy nacisk położono na edukację, służącą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Różnorodność działań podejmowanych w gimnazjum pozwoliła na udział w programie Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji, zdobycie tytułu "Szkoły z klasą" oraz uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W marcu 2011 roku sierakowickie gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Niewątpliwie przyczyniły się do tego organizowane w szkole zajęcia, których celem było kształtowanie zainteresowań i uzdolnień: przedmiotowych, artystycznych, sportowych i technicznych młodzieży.

Jednym ze sposobów zaciekawiania światem i jego różnorodnością są zajęcia realizowane w ramach koła „Europodwórko” oraz „Koła Młodych Przyrodników”, których opiekunkami są panie: Anna Andryskowska i Iwona Andraszewicz. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczą w warsztatach, projektach międzynarodowych. Monitorują stan środowiska naturalnego, wykonują badania, których wyniki prezentują podczas sejmików. Członkowie kół są autorami ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-regionalnej oraz laureatami i finalistami Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego i Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego. Wysokie lokaty uzyskują także w wojewódzkich konkursach krajoznawczych, ekologicznych, wiedzy o regionie odbywających się w ramach Wojewódzkich Zlotów PTTK, PTSM, SKKT.

Poszerzaniu umiejętności i kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursach i projektach służy koło matematyczne prowadzone przez nauczycieli tego przedmiotu. Niewątpliwym sukcesem członków koła jest uzyskanie tytułu finalisty Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego przez czterech gimnazjalistów oraz tytułu laureata przez ucznia klasy drugiej. Do dokonań młodzieży zaliczyć można coroczną organizację szkolnych Dni Matematyki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się próby chóru szkolnego prowadzonego przez panią Wiolettę Kuczkowską. Podczas zajęć uczniowie rozwijają talenty wokalne i umiejętności instrumentalne poprzez częste występy w czasie uroczystości szkolnych, na koncertach dla środowiska lokalnego, udział w konkursach i przeglądach muzycznych. Członkowie chóru pielęgnują swoje talenty, uczęszczając równocześnie do szkoły muzycznej lub na indywidualną naukę śpiewu. Uzdolnieni artystycznie gimnazjaliści zajęli I miejsce w  etapie powiatowym i III miejsce na szczeblu wojewódzkim VIII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej. Soliści zachwycili śpiewem podczas wojewódzkich konkursów „Śpiewać każdy może” i „Kaszubski Idol”. Swoje umiejętności prezentują również w czasie organizowanych co roku Spotkań z Muzyką i Poezją Europejską.

Pasjonaci tenisa stołowego i koszykówki zainteresowania pogłębiać mogą w trakcie zajęć sportowych w Uczniowskim Klubie Sportowym „Stolem” prowadzonym przez nauczycieli wychowania fizycznego: Pawła Michnę i Dariusza Kolkę. Dążąc do osiągnięcia mistrzostwa sportowego, gimnazjaliści zajęli V miejsce w Pucharze Polski Młodzików w grze deblowej, awansując do finału ogólnopolskiego. Uzyskali wicemistrzostwo województwa pomorskiego w koszykówce chłopców oraz II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Ostrawa.

Na szczególną uwagę zasługuje założone w 2007 roku przez pana Adriana Klawikowskiego Koło Symulacji Lotniczych, przyciągające swą atrakcyjnością tematyczną osoby zainteresowane lotnictwem. Na zajęciach, prowadzonych zarówno w formie szkoleń teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, kursanci poznają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej oraz angielskiej frazeologii lotniczej. Zajęcia mają charakter projektu, w którym kluczową rolę odgrywa praca własna kursanta, w oparciu o ustalony wspólnie z instruktorem zindywidualizowany program. Praktyczną część ćwiczeń uczestnicy odbywają na symulatorze lotu Microsoft Flight Simulator 2004 (FS9) oraz w trybie group home-learning poprzez Internet.

Wiele zagadnień omawianych podczas spotkań miłośników lotnictwa jest powiązanych z innymi dziedzinami: geografią, elektroniką, techniką czy fizyką. Pomysł utworzenia takiego interdyscyplinarnego koła zainteresowań był odpowiedzią na potrzeby społeczności uczniowskiej gimnazjum, w którym oferta klasycznych zajęć pozalekcyjnych jest niezwykle bogata, ale brakowało platformy, na której można by połączyć wiele elementów wykraczających poza typowe zainteresowania uczniów.

Lotnictwo wojskowe i cywilne było i jest częścią historii Sierakowic, gdyż ich położenie na skraju przestrzeni powietrznej bazy lotniczej Marynarki Wojennej w Siemirowicach oraz na trasie dolotowej do portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie sprawia, że nad domami i samym budynkiem szkoły codziennie przelatuje kilkanaście samolotów. Uniesione w zainteresowaniu głowy uczniów były sygnałem do wskazania im źródeł informacji na temat lotnictwa i zainspirowania do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. W związku z tym młodzież informowana jest o możliwości podjęcia nauki w ponadgimnazjalnych szkołach lotniczych na terenie kraju. Jeden z absolwentów gimnazjum został przyjęty do Technikum Lotniczego nr 9 w Zespole Szkół Bohaterów Narwiku w Warszawie oraz rozpoczął kurs na licencję szybowcową. Uczeń uzyskuje bardzo dobre wyniki na tle klasy i szkoły, a po ukończeniu technikum planuje uzyskanie licencji zawodowego pilota.

To tylko jeden z licznych przykładów zainteresowania zajęciami na symulatorze lotniczym. Dzięki pomocy dyrektora szkoły w latach 2008 - 2009 udało się zbudować prosty kokpit symulatora, na którym uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia praktyczne. Jest to jedyny tego typu symulator w Polsce. W maju bieżącego roku KSL wygrało konkurs „Projekt z klasą” organizowany przez wydawnictwo Nowa Era i otrzymało główną nagrodę – grant w  wysokości 5 000,00 zł, dzięki któremu rozpocznie się budowa jedynego w polskich szkołach profesjonalnego symulatora samolotu Airbus A320.

W ubiegłym roku została nawiązana współpraca z 44 Jednostką Wojskową Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, która jest centralnym ośrodkiem szkoleniowym dla pilotów MW oraz z Kołem Naukowym Lotników na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W maju 2011 roku członkowie KSL odwiedzili port lotniczy Poznań – Ławica, poznając dogłębnie jego infrastrukturę i jej funkcjonowanie. Dodatkowo byli gośćmi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w poznańskiej wieży kontroli lotów.

Zajęcia KSL oferują nie tylko możliwość wzbogacenia wiedzy z zakresu awiacji, ale kształcą także umiejętności praktyczne z różnych dziedzin nauki, dając sposobność natychmiastowej ich weryfikacji. Uczą ponadto odpowiedzialności za podejmowane decyzje, bowiem w lotnictwie jeden z pozoru nieistotny błąd, może mieć poważne konsekwencje. Z wychowawczego punktu widzenia ma to istotne znaczenie. Działalność Koła Symulacji Lotniczych można śledzić na bieżąco na współredagowanej przez uczniów stronie internetowej pod adresem www.ksl.cassubian.pl.

Ważnym przedsięwzięciem jest projekt „Rozwój przez kompetencje”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku i w partnerstwie z Combidata Poland w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie biorą udział uczniowie gimnazjów z terenu czterech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Łącznie uczestniczy w nim 100 szkół, a w każdej z nich po 2 zespoły uczniowskie liczące minimum 10 osób o profilu matematyczno-przyrodniczym bądź też przedsiębiorczości.

Celem projektu, który koordynują panie Marzena Garska-Bonicka i Małgorzata Błaszkowska, jest rozwój zainteresowań tematyką matematyczno-przyrodniczą. Na zajęciach gimnazjaliści pracują metodą projektu. Każdy semestr wiąże się z wyborem nowego tematu. Uczniowie rozwiązują test kompetencyjny wstępny i podsumowujący na zakończenie półrocza. Każda grupa na początku semestru wybiera: lidera, kierującego grupą oraz mentora, który w sytuacjach problemowych kontaktuje się poprzez e-maile z profesorami Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie odbiera od nich wiadomości. Zadaniem kronikarza jest zredagowanie  sprawozdania z wykonanych działań i prezentacji dokonanych w e-kronice na stronie portalu. Sprawozdawca od początku realizacji projektu edukacyjnego przygotowuje materiał do końcowej prezentacji multimedialnej, która będzie finalnym etapem działań i weźmie udział w ocenie projektów.

Uczniowie dzielą się między sobą obowiązkami, wyszukują, korzystając z dostępnych źródeł (podręczniki, mapy, Internet) niezbędne informacje, dokonują różnorodnych obliczeń związanych z poruszanymi zagadnieniami, opracowują pomoce dydaktyczne przydatne na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki w formie plansz lub prezentacji multimedialnych, przeprowadzają doświadczenia, ankiety na zajęciach projektowych jak również po lekcjach, wykonują zdjęcia, nagrywają filmy, korzystają z tablicy interaktywnej, uczestniczą w wycieczkach poznawczych, aby jak najdokładniej zgłębić tajniki poruszanych problemów.

Nauczyciel pełni  funkcję koordynatora, podpowiada, co uczniowie mogą zrobić na zajęciach, udziela odpowiedzi na pytania, jednak najważniejszą pracę wykonują gimnazjaliści. Zespoły mają również możliwość uczestniczenia w wykładach pokazowych prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to element naukowego wsparcia, w czasie którego uzyskują odpowiedzi na nurtujące ich pytania z interesujących dziedzin nauki. Na zakończenie semestru uczniowie przygotowują prezentację multimedialną, która przedstawia wszystkie zebrane przez nas informacje, plansze, zdjęcia, filmy, animacje, itp. Zespoły, które wykonają najlepsze prace, zostają wyróżnione i nagrodzone.

Wszelkim inicjatywom i działaniom podejmowanym w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach przyświecają słowa patrona szkoły: „Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych”. Dla pedagogów największą satysfakcją jest świadomość, że prowadzone przez nich zajęcia, przyczyniły się do odkrycia lub rozwijania niezwykłych talentów swoich podopiecznych.

Karina Jaroszewska