Szkoła Promująca Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

  • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność –  nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
  • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

- działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,
- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

  • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

 

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.

  • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów  i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
  • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów  i pracowników – środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania8 uczniów  i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
  • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
  • Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy). 

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: 

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Model szkoły promującej zdrowie w Polsce (2015 r.)

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. 

 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.”

Materiały pochodzą z „Poradnika dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia Szkoła Promująca Zdrowie.” Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej, ORE Warszawa 2016

 

Promocja zdrowia pracowników


Prezentacja do pobrania

 

Aktualności dotyczące promocji zdrowia

Rok szkolny 2016/2017

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie
Turniej Masterchef
Obchody Światowego Dnia Ziemi 2017
Zaproszenie na spotkanie z Amazonkami
Rusza program "Szkolny Klub Sportowy"
Zagrożenia w sieci
Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS
Konkurs "Pomaganie jest fajne"
Informacja na temat otrzęsin uczniów klas pierwszych
Próbna ewakuacja tym razem inaczej

Rok szkolny 2015/2016

Podsumowanie IX akcji ekologicznej "Nakrętka i makulatura 2016"
Uczniowie z klasy Ia ćwiczyli prawidłowe oddychanie
Konkurs "Masterchef" z okazji Światowego Dnia Zdrowia
Zbiórka elektrośmieci
Spektakl "My, dzieci z Dworca ZOO"
Wyjazd na basen
Spotkanie z psychoterapeutą Jackiem Krysiakiem
"Fit czwartki" ruszyły
Próbna ewakuacja szkoły
Informacja na temat barszczu Sosnowskiego
Spotkanie pierwszaków z policją
Z wizytą w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni